Regulamin 94. PPŁ

 1. Pielgrzymka to rekolekcje odbywające się w drodze, które są widocznym znakiem wspólnoty Kościoła Katolickiego. Jest aktywnością o charakterze wyłącznie religijnym, modlitewno – pokutnym. Pielgrzymi swoją postawą i zachowaniami dają świadectwo przynależności do wspólnoty Kościoła.

 2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia z pielgrzymki – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być każda osoba, która:
  1. we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu
  2. akceptuje niniejszy regulamin
  3. stosuje się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce:
  1.  do ukończenia 15 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, będąc jednocześnie w trakcie pielgrzymki pod opieką osoby dorosłej, która:
   1. została wskazana w oświadczeniu
   2. pielgrzymuje w tej samej grupie, co osoba niepełnoletnia
  2. od 15 lat do ukończenia 18 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
   .  
 5. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują: legitymację, znaczek pielgrzyma i kartę bagażu (z wypisanym nr PESEL i nr grupy). Legitymację należy nosić zawsze przy sobie, a znaczek w widocznym miejscu. W razie utraty legitymacji należy bezzwłocznie zgłosić się do Kierownika Pielgrzymki lub punktu Informacji pielgrzymkowej.
 6. Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki pielgrzymów obowiązuje:
  1. odpowiedni skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana)
  2. zakaz palenia tytoniu
  3. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków.
 7. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
  1. przepisów ruchu drogowego
  2. zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk i inne)
  3. wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
 8. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o dobrą atmosferę wokół siebie poprzez: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.
 9. Pielgrzymi zobowiązani są wędrować w grupach, do których się zapisali. Zabronione jest pielgrzymowanie poza grupami. Przebywanie w czasie marszu poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 10. W czasie marszu zabronione jest:
  1. używanie przez osoby pełnosprawne akcesoriów wspomagających marsz (kije, laski, rowery itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla innych pielgrzymów i/lub powodują hałas
  2. korzystanie z toreb i plecaków ciągniętych za sobą
  3. wędrowanie ze zwierzętami, z wyłączeniem zwierząt – przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
 11. O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie.
 12. Noclegi są integralną częścią pielgrzymki, podczas których obowiązują zasady przedstawione w niniejszym regulaminie. Na noclegu Pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Szczególnie dotyczy to kultury osobistej, kultury języka, zakazu palenia, papierosów, używania narkotyków i innych zachowań niegodnych chrześcijanina. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W miejscu postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają do przygotowanych pojemników.
 13. O działaniach o charakterze informacyjnym i promocyjnym oraz o zbieraniu ofiar pielgrzymi informowani są każdorazowo podczas Mszy Św. i/lub w czasie marszu przez kierowników grup. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań o ww. charakterze bez zgody Kierownika Pielgrzymki. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, emblematów i zbierania ofiar.
  .
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
  1. braterskie upomnienie,
  2. natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pielgrzymów oraz księdza proboszcza w parafii, z której pochodzi dany pielgrzym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.