Regulamin PPŁ

 1. Pielgrzymka to rekolekcje odbywające się w drodze, które są widocznym znakiem wspólnoty Kościoła Katolickiego. Jest aktywnością o charakterze wyłącznie religijnym, modlitewno – pokutnym. Pielgrzymi swoją postawą i zachowaniami dają świadectwo przynależności do wspólnoty Kościoła.

 2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia z pielgrzymki – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być każda osoba, która:
  1. we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu
  2. akceptuje niniejszy regulamin
  3. stosuje się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce:
  1.  do ukończenia 15 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów, będąc jednocześnie w trakcie pielgrzymki pod opieką osoby dorosłej, która:
   1. została wskazana w oświadczeniu
   2. pielgrzymuje w tej samej grupie, co osoba niepełnoletnia
  2. od 15 lat do ukończenia 18 lat – na podstawie złożonego przy zapisie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
   .  
 5. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują: legitymację, znaczek pielgrzyma i kartę bagażu (z wypisanym nr PESEL i nr grupy). Legitymację należy nosić zawsze przy sobie, a znaczek w widocznym miejscu. W razie utraty legitymacji należy bezzwłocznie zgłosić się do Kierownika Pielgrzymki lub punktu Informacji pielgrzymkowej.
 6. Ze względu na religijno – pokutny charakter pielgrzymki pielgrzymów obowiązuje:
  1. odpowiedni skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana)
  2. zakaz palenia tytoniu
  3. bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków.
 7. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
  1. przepisów ruchu drogowego
  2. zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk i inne)
  3. wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
 8. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o dobrą atmosferę wokół siebie poprzez: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.
 9. Pielgrzymi zobowiązani są wędrować w grupach, do których się zapisali. Zabronione jest pielgrzymowanie poza grupami. Przebywanie w czasie marszu poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 10. W czasie marszu zabronione jest:
  1. używanie przez osoby pełnosprawne akcesoriów wspomagających marsz (kije, laski, rowery itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla innych pielgrzymów i/lub powodują hałas
  2. korzystanie z toreb i plecaków ciągniętych za sobą
  3. wędrowanie ze zwierzętami, z wyłączeniem zwierząt – przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
 11. O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie.
 12. Noclegi są integralną częścią pielgrzymki, podczas których obowiązują zasady przedstawione w niniejszym regulaminie. Na noclegu Pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Szczególnie dotyczy to kultury osobistej, kultury języka, zakazu palenia, papierosów, używania narkotyków i innych zachowań niegodnych chrześcijanina. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W miejscu postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają do przygotowanych pojemników.
 13. O działaniach o charakterze informacyjnym i promocyjnym oraz o zbieraniu ofiar pielgrzymi informowani są każdorazowo podczas Mszy Św. i/lub w czasie marszu przez kierowników grup. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań o ww. charakterze bez zgody Kierownika Pielgrzymki. Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, emblematów i zbierania ofiar.
  .
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
  1. braterskie upomnienie,
  2. natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pielgrzymów oraz księdza proboszcza w parafii, z której pochodzi dany pielgrzym.

 

R E G U L A M I N
Rowerowej Pielgrzymki Łódzkiej
na Jasną Górę

 

I. Zasady ogólne:

 1. Rowerowa Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę zwana dalej: pielgrzymką stanowi integralną częścią Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę i jest jej ostatnią grupą. Zasady, których nie przewiduje niniejszy Regulamin, regulują i objaśniają przepisy Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej.
 2. Każdy zgłaszający się do uczestnictwa w pielgrzymce, zwany dalej: pielgrzymem zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno-pokutnym, któremu towarzyszy:
 • wysiłek fizyczny – trud pokonywania trasy rowerowej, skromność posiłku, niewygody noclegów, troskę o innych,
 • wysiłek duchowy – życie z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii, w modlitwie w pieśni i ciszy.

4. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — zwracamy się do siebie: „bracie/siostro”.

5.Jesteśmy dla siebie życzliwi, wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.

6.Na pielgrzymim szlaku okazujemy wdzięczność wobec spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.

II. Zasady pielgrzymowania:

 1. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegu itp. są „wpisane” w charakter naszego podróżowania na Jasną Górę.
 2. Każdy uczestnik Pielgrzymki bierze udział we Mszy Świętej, modlitwie, nabożeństwach, apelach, itp.
 3. W czasie Pielgrzymki uczestnicy nie palą i nie piją alkoholu.
 4. Wszystkich pielgrzymów obowiązuje cisza nocna po godzinie 22:00.
 5. Staramy się oszczędnie korzystać z wody w domach i szkołach.
 6. Każdy pielgrzym przestrzega zaleceń kierownika pielgrzymki, przewodników grup i służby porządkowej.
 7. Uczestnicy Pielgrzymki noszą kamizelkę odblaskową w czasie drogi. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. Każdego pielgrzyma w czasie jazdy rowerem obowiązuje kask ochrony.
 8. Każdy pielgrzym powinien mieć ze sobą:
 • prowiant podczas podróży
 • napoje
 • okrycie przeciwdeszczowe odpowiednie na poruszenie się rowerem
 • środki opatrunkowe
 • leki osobiste
 • dokumenty, bądź ich kserokopię
 • zapasową dętkę oraz zestaw naprawczy

9. Osoby do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w  pielgrzymce.

10. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru –                     organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.

11.Pielgrzym, który dopuściłby się ze zniszczenia przedmiotów należących do „gospodarzy”, ponosi             całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów

12. Na trasie pielgrzymki jest organizowany transport bagażu. Ze względu na pokutny charakter              pielgrzymki prosimy o zabranie tylko rzeczy niezbędnych wszak nasza pielgrzymka trwa dwa dni!

III. Zasady poruszania się pojazdów:

 1. Pielgrzym przestrzega przepisów poruszania się na drogach publicznych.
 2. Trasa Pielgrzymki przebiegać będzie po drogach leśnych jak i po drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą średniego i niskiego.
 3. Pielgrzym – rowerzysta, ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego, jak wszyscy inni kierujący pojazdami;
 4. Pielgrzymem – rowerzystą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek tj. 10 lat, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę;
 5. Pielgrzym powinien mieć kask;
 6. Dziecko w wieku do 9 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;
 7.  Rower musi być sprawny i mieć dzwonek, oraz posiadać światło samodzielnie świecące z przodu koloru białego oraz z tyłu koloru czerwonego, zaleca się aby pojazd posiadał „przerzutki”.
 8. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących sytuacjach:
 • włączanie się do ruchu,
 • zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 • zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
 • jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim;

9.   Kierującemu rowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • trzymania się pojazdów czy innych uczestników,
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

 10. Pielgrzymka porusza się jednym peletonem. Zajmując cały pas ruchu. 

11. Pielgrzymce towarzyszy samochód techniczny, który przewozi bagaż. Jest dostępny na każdym postoju. 

12Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę, którego pod żadnym pozorem nie wolno wyprzedzać.

13. Zabrania się w czasie jazdy wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego przyspieszania czy hamowania.

IV. Ochrona danych osobowych:

Wszystkie przepisy dotyczące „RODO” zamieszczone są w załączniku Regulaminu Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę.

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.